Thông báo nội dung phiên họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

20/10/2014

Từ ngày 22/9-02/10/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 31 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và 10 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và Công ước chống tra tấn; về Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân; về Dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới; Chất vấn và trả lời chất vấn.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và 10 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định (theo quy định gửi trước khai mạc kỳ họp 20 ngày).

Đối với dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình, báo cáo thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32 (tháng 10/2014).

Đối với 02 dự án Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi): Đề nghị Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện Báo cáo, dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8.

      - Về Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Tờ trình, Đề án, báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

      - Về việc giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

      - Về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tích cực khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

      - Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Ủy ban đối ngoại của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện Tờ trình (bao gồm cả dự thảo Tuyên bố của Việt Nam khi phê chuẩn Công ước), báo cáo thẩm tra, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

      - Về việc phê chuẩn Công ước Chống tra tấn: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công an, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Tờ trình, báo cáo thẩm tra, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

      - Về Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp thứ 33 (tháng 12/2014).

      - Về Dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban quốc phòng và an ninh phối hợp với cơ quan hữu quan, chuẩn bị báo cáo về một số nội dung của dự thảo Nghị quyết trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

       - Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp đối với Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Nhìn chung, phiên chất vấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, được dư luận đánh giá cao. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đề cập những vấn đề hiện đang được cử tri và nhân dân quan tâm như về trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện quy hoạch đất đai, kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất lãng phí; thực trạng sử dụng đất lúa nông nghiệp và chủ trương triển khai chuyển đổi cây trồng đối với đất trồng lúa; việc xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai; việc thực hiện chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại; kết quả xử lý nợ xấu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát trong thời gian qua; việc cung ứng ốn tín dụng cho nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong các năm 2014-2015...Giao Văn phòng Quốc hội hoàn chỉnh văn bản kết luận phiên chất vấn, biên bản tóm tắt ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp để gửi đến đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

       Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 32 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 06-09/10/2014).

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc