Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII,

  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII,

   
 •  
  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII..

  Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII..