Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ ba của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

10/04/2012

Từ ngày 3-5/10/2011 và từ ngày 11-14/10/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ ba do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về: 9 dự án luật (6 dự án trình Quốc hội thảo luận lần đầu: Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và 03 dự án trình Quốc hội thông qua: Luật đo lường, Luật khiếu nại, Luật tố cáo); các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011; báo cáo của Chính phủ về tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Tờ trình số 468/TTr-VKSTC-V9 ngày 06/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai; chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số ý kiến kết luận chính tại phiên họp:

- Về 9 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp tục chuẩn bị, quy định chi tiết hơn nội dung của các dự thảo luật, thống nhất các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan soạn thảo và Ủy ban thẩm tra, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

- Về các báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội để làm rõ, thống nhất về các đánh giá, số liệu, bảo đảm tính nhất quán giữa các báo cáo, hoàn chỉnh văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.

- Về Tờ trình số 468/TTr-VKSTC-V9 ngày 06/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo, chương trình gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

- Về chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu và trình Quốc hội sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội; quan tâm coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo hiểm, coi trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ gắn với việc phòng, chống tiêu cực trong ngành. Giao Văn phòng Quốc hội chuẩn bị thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi Chính phủ để triển khai thực hiện.

Từng nội dung trên đây, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến; lãnh đạo Quốc hội phụ trách đã có kết luận. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản.

Ngay sau phiên họp, đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách từng lĩnh vực, Thường trực Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban, Viện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan theo chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận, quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII (khai mạc vào ngày 20/10/2011).

 

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

  

   Nguyễn Hạnh Phúc

 

(Văn phòng Quốc hội)