Thông cáo phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

18/07/2014

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 29 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 29 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng: Kỳ họp thứ 7 là kỳ đầu tiên triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng góp phần triển khai thi hành Hiến pháp, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nền hành chính lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng theo pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững đất nước. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng để kỳ họp thành công; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Hiến pháp, các luật, Nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, rút kinh nghiệm, tích cực chuẩn bị tổ chức phục vụ tốt hơn kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2014.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với dự kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của 7 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, gồm Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh; Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về một số nội dung cơ bản định hướng việc xây dựng dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện văn bản gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Đối với một số dự án, nội dung còn ý kiến khác nhau, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan tích cực phối hợp, tiếp thu, chỉnh lý để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại một phiên họp sau.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét việc giải thích khoản 4 Điều 7 của Luật Quảng cáo. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với Tờ trình của Chính phủ và đề xuất của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

(Văn phòng Quốc hội)