Thông báo nội dung phiên họp thứ 30 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

22/08/2014

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Số:  1753 /TB-VPQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18  tháng 8  năm 2014

THÔNG BÁO

Nội dung phiên họp thứ 30 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 11/8-15/8/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 30 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và 4 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật thú y, Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); về mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm về việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 35/2012/QH13; về Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới; về khung Chương trình kênh truyền hình Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi tới các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để thảo luận tại địa phương.

Đối với dự án Luật thú y, Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan của Quốc hội, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Đối với dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng tờ trình, dự thảo luật; Ủy ban pháp luật thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

      - Về mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm về việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 35/2012/QH13: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu hoàn thiện mẫu báo cáo để phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2014.

      - Về Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ ngoại giao, Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 31.

      - Về khung Chương trình kênh truyền hình Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Tờ trình của Đài Tiếng nói Việt Nam; đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam triển khai các bước tiếp theo để sớm vận hành Kênh truyền hình Quốc hội đúng thời gian, đạt hiệu quả tốt nhất.

       Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 22-30/9/2014).

Nơi nhận:

- Các thành viên UBTVQH;

- TT HĐDT, TT các UB của QH;

- Các Bộ: CA, QP, TP, XD, KH&ĐT, YT, TT&TT, LĐTB&XH, NG, NNPT&NT;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW MTTQVN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Lãnh đạo VPQH;

- Các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Các Vụ: III, Pháp luật, Kinh tế ngành (VPCP);

- Các Vụ, đơn vị trong VPQH;

- Lưu: HC, TH.

­ - e-pas: 55889

CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

 

(Văn phòng Quốc hội)