Thông báo nội dung phiên họp thứ 28 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

21/05/2014

Từ ngày 15/5-17/5/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 7: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược và 1 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam; Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; các báo cáo giám sát về chuyên đề Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án bô-xit ở Tân Rai và Nhân cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư và về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012; Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017 tại một số nước; Tờ trình của Chính phủ về việc giải quyết vấn đề nhà, đất làm trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

Từ ngày 15/5-17/5/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 7: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược và 1 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam; Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; các báo cáo giám sát về chuyên đề Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án bô-xit ở Tân Rai và Nhân cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư và về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012; Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017 tại một số nước; Tờ trình của Chính phủ về việc giải quyết vấn đề nhà, đất làm trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội; đồng thời, bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chủ trương và giải pháp của ta và nội dung xem xét, quyết định phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013. Đến nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp đã được các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chuẩn bị báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 trình Quốc hội; Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị báo cáo giải trình và dự kiến chương trình của kỳ họp trình Quốc hội tại phiên họp trù bị.

      - Đối với 02 dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội.

      Riêng đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị rút ra khỏi chương trình kỳ họp 7 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

      - Về Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014:

     Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ, đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, cập nhật thêm tình hình mới, hoàn chỉnh các Báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp 7.

     - Về báo cáo giám sát chuyên đề Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án bô-xit ở Tân Rai và Nhân cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

     - Về báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Báo cáo và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

      - Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội phân tích, đánh giá cụ thể hơn và làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được trong quản lý ngân sách nhà nước để hoàn chỉnh các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội.

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017 tại một số nước: Đề nghị Ủy ban đối ngoại của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương xử lý nhà đất để làm trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và Hoa Kỳ theo Tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị thực hiện đúng quy định Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; Việt Nam và Hoa Kỳ cần đàm phán để ký kết một điều ước quốc tế cấp nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

       Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, khai mạc vào ngày 20/5/2014.

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)