Thông cáo phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 28 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 15/5-17/5/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 7: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược và 1 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam; Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; các báo cáo giám sát về chuyên đề Hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án bô-xit ở Tân Rai và Nhân cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư và về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012; Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017 tại một số nước; Tờ trình của Chính phủ về việc giải quyết vấn đề nhà, đất làm trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ.