Thông cáo Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

25/04/2014

Từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 27 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

Từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 27 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 12 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện tờ trình, báo cáo, dự thảo các dự án luật gửi các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015.

- Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tờ trình, báo cáo thẩm tra cần phải đánh giá rõ ràng, kỹ lưỡng hơn, nêu bật được những kết quả, tồn tại, hạn chế của công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua; đồng thời, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, cần ưu tiên đưa vào Chương trình những dự án triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án về tổ chức bộ máy Nhà nước, các dự án quy định về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đề nghị Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

- Về dự kiến về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015. Đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo và cho rằng Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 được lập, thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đối chiếu khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước, được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các báo cáo cần chỉnh lý theo hướng phân tích, đánh giá cần phải cụ thể hơn và làm rõ những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, chưa được khắc phục trong công tác quản lý tài chính ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu, Ủy ban pháp luật của Quốc hội tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp, chỉnh lý, hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng chất lượng dự thảo Nghị quyết và Đề án còn hạn chế, chưa phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, nội hàm nội dung sửa đổi mới, điều kiện bảo đảm tổ chức thực hiện khả thi... Đề nghị Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp để hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo Nghị quyết, Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một lần nữa tại phiên họp thứ 28 (tháng 5.2014).

6. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town); dự thảo Nghị quyết về việc các cơ quan của Quốc hội, ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

(Văn phòng Quốc hội)