Thông báo nội dung phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

29/04/2014

Ngày 26.4.2014, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 859/TB - VPQH Thông báo Nội dung Phiên họp thứ 27 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 26.4.2014, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 859/TB - VPQH Thông báo Nội dung Phiên họp thứ 27 của ủy ban Thường vụ Quốc hội

Từ ngày 14.4-24.4.2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 27 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 12 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Luật Dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi), Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân; việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khóa XIII, năm 2014 của Quốc hội và dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015; Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự thảo Nghị quyết về việc các cơ quan của Quốc hội, ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Đối với 12 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội.

Riêng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), giao Văn phòng Quốc hội có văn bản thông báo đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, dự thảo luật bảo đảm phù hợp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại Thông báo số 398-TB/TW ngày 29/11/2010, Thông báo số 111-TB/TW ngày 08/11/2012, Thông báo số 147-TB/TW ngày 21/10/2013).

- Về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó cần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, nội hàm của các nhiệm vụ cụ thể đổi mới chương trình sách giáo khoa, các điều kiện bảo đảm thực hiện khả thi,…để hoàn thiện hồ sơ, sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đánh giá rõ ràng, kỹ lưỡng hơn, nêu bật những kết quả, hạn chế của công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua; ưu tiên đưa vào Chương trình những dự án triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án về tổ chức bộ máy, quy định về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân để hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết, gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội.

- Về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015: Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi đại biểu Quốc hội theo quy định.

- Về Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch nước; Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tiến hành thẩm tra; sau đó, trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch nước, trình Quốc hội theo đúng quy trình, thủ tục luật định.

- Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích, đánh giá cụ thể hơn và làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được trong công tác quản lý ngân sách nhà nước để hoàn chỉnh các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội.

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo thẩm tra gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội.

- Về dự thảo Nghị quyết về việc các cơ quan của Quốc hội, ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội.

- Về việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất để Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino; đề nghị Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội chuẩn bị công văn thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới Chính phủ để thực hiện.

Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến 15-17.5.2014) và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII, khai mạc vào ngày 20.5.2014.

CHỦ NHIỆM NGUYỄN HẠNH PHÚC

(Văn phòng Quốc hội)