Thông báo nội dung phiên họp thứ 25 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

01/03/2014

Trong 2 ngày 20 và 21/02/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật xây dựng (sửa đổi), Luật công chứng (sửa đổi), Luật đầu tư công và cho ý kiến về 01 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc cử Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; xem xét, quyết định biên chế của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2014-2016.

 

Trong 2 ngày 20 và 21/02/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật xây dựng (sửa đổi), Luật công chứng (sửa đổi), Luật đầu tư công và cho ý kiến về 01 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc cử Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; xem xét, quyết định biên chế của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2014-2016.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

      - Đối với 04 dự án luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban chủ trì thẩm tra từng dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi tới các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để thảo luận tại địa phương.

      - Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra hoàn thiện Tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo luật gửi đại biểu Quốc hội.

     - Về đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn,  Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất báo cáo Quốc hội tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm để xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; đồng thời, giao Ban công tác đại biểu chủ trì chuẩn bị văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội chấp thuận chủ trương nêu trên; Ban công tác đại biểu chủ trì giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng Đề án và Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 26 (tháng 3/2014) trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

      - Về Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc cử Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình, báo cáo thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

      - Về biên chế của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2014-2016: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Nghị quyết gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

           Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 10-14/03/2014).

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)