Thông cáo phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 25 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 20 và 21/02/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 04 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật xây dựng (sửa đổi), Luật công chứng (sửa đổi), Luật đầu tư công và cho ý kiến về 01 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc cử Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; xem xét, quyết định biên chế của Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2014-2016.

 
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X