Thông báo nội dung phiên họp thứ 24 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

23/01/2014

Từ ngày 13 đến ngày 15/01/2014 và ngày 20/01/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 24 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 06 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật phá sản (sửa đổi), Luật hải quan (sửa đổi); về dự án Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016; thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 của các cơ quan của Quốc hội.

 

Từ ngày 13 đến ngày 15/01/2014 và ngày 20/01/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 24 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 06 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật phá sản (sửa đổi), Luật hải quan (sửa đổi); về dự án Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016; thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 của các cơ quan của Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

       - Về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, bám sát các quy định của Hiến pháp và trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn chỉnh Tờ trình, dự thảo luật và tổ chức lấy ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; Ủy ban pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

      - Về 06 dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi tới các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để thảo luận tại địa phương.

     - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Pháp lệnh, trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho các dự án, công trình dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng còn thiếu vốn: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 của các cơ quan của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

           Ngay sau phiên họp này, đề nghị các đồng chí chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến 20,21/02/2014) bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2014, đón Xuân Giáp Ngọ vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

 

CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)