Thông cáo phiên họp thứ 24 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 01 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 24 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 24 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 13 đến ngày 15/01/2014 và ngày 20/01/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 24 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 06 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật phá sản (sửa đổi), Luật hải quan (sửa đổi); về dự án Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; về phương án phân bổ cụ thể vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016; thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 của các cơ quan của Quốc hội.