Thông báo Nội dung phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

01/01/2014

Ngày 30.12.2013, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 2576/TB - VPQH thông báo Nội dung phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 30.12.2013, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 2576/TB - VPQH thông báo Nội dung phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 23 và 24.12.2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 23 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6, chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chương trình hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2014 và thông qua Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh Báo cáo gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan; hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Giao Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chỉ đạo Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hiệu lực thi hành của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp vào đầu tháng 01.2014. Đồng thời giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội năm 2001. Giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo gửi Ban soạn thảo Luật tổ chức Quốc hội để chuẩn bị Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giao Văn phòng Quốc hội chủ trì tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh các văn bản trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế năm 2013, phương hướng, dự kiến Chương trình hợp tác quốc tế năm 2014 của các cơ quan của Quốc hội, các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan để hoàn thiện Báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh cảnh sát cơ động. Giao Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến tháng 01/2014).

CHỦ NHIỆM

NGUYỄN HẠNH PHÚC

(Văn phòng Quốc hội)