Thông báo nội dung phiên họp thứ 22 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

19/10/2013

Từ ngày 10 đến 15/10/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 22 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 03 dự án luật: Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật công an nhân dân (sửa đổi); các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2015; kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, quy hoạch tổng thể về thủy điện; sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các tờ trình của Chính phủ về phương án phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch 2014; về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh); về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay và việc ký Công ước chống tra tấn; về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên; về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí nộp tập trung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012; về các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước, sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan soạn thảo rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, báo cáo…trình Quốc hội theo quy định. Giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình về nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội quyết định tại phiên họp trù bị; đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp.

        - Về việc tiếp thu, chỉnh lý dự Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự án Luật đấu thầu (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật công an nhân dân (sửa đổi), đề nghị Ủy ban quốc phòng và an ninh phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội chuẩn bị văn bản của Đảng đoàn Quốc hội báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về một số vấn đề, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình, báo cáo và dự án luật trình Quốc hội. 

        - Về các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Ủy ban liên quan của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

        - Về Tờ trình của Chính phủ về Việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay và việc ký Công ước chống tra tấn: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Tờ trình, báo cáo.

        - Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sau.

- Về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí nộp tập trung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và đề nghị Chính phủ cụ thể hóa Điều 22, Luật dầu khí (sửa đổi) bằng Nghị định để tạo căn cứ pháp lý áp dụng ổn định.

- Về các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban pháp luật, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tới Kiểm toán Nhà nước để triển khai thực hiện.

Ngay sau khi phiên họp này kết thúc, đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời tích tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

 

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)

 
  • Tin hoạt động Quốc hội
  • Quốc hội khóa XIV
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X