Thông cáo phiên họp thứ 22 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 22 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 22 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 10 đến 15/10/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 22 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 03 dự án luật: Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật công an nhân dân (sửa đổi); các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2015; kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, quy hoạch tổng thể về thủy điện; sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các tờ trình của Chính phủ về phương án phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch 2014; về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh); về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay và việc ký Công ước chống tra tấn; về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên; về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí nộp tập trung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012; về các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước, sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.