Thông báo số 1784/TB-VPQH ngày 27-9-2013 của của Văn phòng Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15/03/2016

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
_________

Số: 1784/TB-VPQH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Nội dung phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

Từ ngày 09-23/9/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 21 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 13 dự án luật[1]; về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; về báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Việc triển khai thi hành các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua; về Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 và việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam; về kế hoạch kiểm toán năm 2014; về biên chế hành chính của Văn phòng Quốc hội từ năm 2013-2016.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao các Ủy ban của Quốc hội phối hợp các cơ quan soạn thảo rà soát, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, báo cáo… trình Quốc hội theo quy định; Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bám sát tình hình thực tế để tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp, bố trí thời gian hợp lý đúng quy trình để thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi) và một số luật khác đúng quy định; đồng thời, tiếp tục đôn đốc các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp.

      - Về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện văn bản Dự thảo để trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tiếp thu hoàn chỉnh để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thứ 22 (tháng 10/2013) thông qua tại kỳ họp thứ 6.

- Về 13 dự án Luật: Ủy ban thường Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo dự án luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định. Đối với 2 dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý tờ trình, báo cáo, dự thảo luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 trước khi gửi các vị đại biểu Quốc hội.

- Về Báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012, đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát trình Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 6.

- Về báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng và hoàn chỉnh Báo cáo kết quả giám sát gửi đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

- Về kết quả giám sát việc triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua: đề nghị Ủy ban pháp luật, Bộ tư pháp phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh báo cáo, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết chuyên đề về vấn đề thực thi pháp luật và ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6.

- Về Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Trên cơ sở báo cáo của Ban công tác đại biểu, báo cáo sơ kết của các cơ quan Trung ương và các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Bộ Chính trị, gửi đại biểu Quốc hội.

- Về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2013; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013; báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2014; báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội: đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tích cực khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

- Về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước, Ban Tổ chức cấp Nhà nước, Ban Thư ký Quốc gia và một số vấn đề khác về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2015. Đồng thời, đề nghị Ủy ban đối ngoại tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại phiên họp, phối hợp chặt chẽ với Ban đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao, Bộ công an và các cơ quan hữu quan rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để tổ chức thành công IPU-132.

- Về biên chế hành chính của Văn phòng Quốc hội từ năm 2013-2016: Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội rà soát, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhân sự và biên chế của Văn phòng Quốc hội trong thời gian qua, hoàn thiện Tờ trình và dự kiến biên chế, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngay sau phiên họp này, đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 10-15/10/2013).

 

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)