Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 20 tháng 8 năm 2013

17/08/2013

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN, NGÀY 20/8/2013

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp; họp trực tuyến)
______________

 

CHỦ TỌA: Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội

 

Thứ ba, ngày 20/8/2013

Buổi sáng

Từ 8h00 đến 8h05

1. Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc.

Từ 8h05 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

3. Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các nội dung: Trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành thời gian từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến ngày 31.7.2013.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Từ 11h20 đến 11h30

4. Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Buổi chiều

Từ 14h00 đến 16h50 (giải lao từ 15h30-15h50)

5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung: Trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản (vàng, cát,…) gắn với bảo vệ môi trường; kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất lãng phí; việc xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. 

Từ 16h50 đến 17h00

6. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ 17h00 đến 17h15

7. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

(Văn phòng Quốc hội)