Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ hai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

10/04/2012

Từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ hai do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về: 7 dự án luật (6 dự án trình Quốc hội cho ý kiến: Luật quảng cáo, Luật quản lý giá, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật giám định tư pháp, Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và 1 dự án trình Quốc hội thông qua là Luật cơ yếu); Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; các báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII; một số nội dung của Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số ý kiến kết luận chính tại phiên họp:

- Về 7 dự án luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp tục chuẩn bị, quy định chi tiết hơn nội dung của các dự thảo luật; nghiên cứu, xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan soạn thảo và Ủy ban thẩm tra; hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật, gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015 và Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các đánh giá và mục tiêu của Chính phủ đưa ra trong năm 2012 và 5 năm tới, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng hợp lý, chuẩn bị cho các bước phát triển bền vững những năm sau. Đề nghị Chính phủ cần bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã thông qua và tình hình thực tế trong và ngoài nước, đánh giá sâu sắc thêm thuận lợi, khó khăn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011-2015, từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bao quát hơn tất cả các lĩnh vực, tránh nghiêng quá về kinh tế. Đồng thời, xác định mục tiêu, giải pháp phù hợp với từng thời kỳ cụ thể, 2,3 năm đầu tập trung ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, triển khai các giải pháp  tập trung tái cấu trúc nền kinh tế, tạo điều kiện để những năm sau phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn. Từ đó, định hình rõ các chỉ tiêu phát triển đến 2015.

- Về báo cáo của Ban dân nguyện về: công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban dân nguyện tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo theo hướng đánh giá cụ thể hơn kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của công tác dân nguyện trong năm 2011, các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

- Về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.

- Về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh Tờ trình theo hướng xác định cụ thể hơn các vấn đề đổi mới thực hiện ngay tại kỳ họp thứ hai để báo cáo Quốc hội tại phiên họp trù bị của kỳ họp thứ hai sắp tới.

Từng nội dung trên đây, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến; lãnh đạo Quốc hội phụ trách đã có kết luận. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản.

Ngay sau phiên họp, đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách từng lĩnh vực, Thường trực Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban, Viện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan theo chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận, quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ ba của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 03-05/10/2011 và từ ngày 11-14/10/2011) và kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII (khai mạc vào ngày 20/10/2011).

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)