Thông cáo phiên họp thứ hai Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 2 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ hai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ hai do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về: 7 dự án luật (6 dự án trình Quốc hội cho ý kiến: Luật quảng cáo, Luật quản lý giá, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật giám định tư pháp, Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và 1 dự án trình Quốc hội thông qua là Luật cơ yếu); Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; các báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII; một số nội dung của Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.