Thông cáo Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

15/07/2013

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 19 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII.

Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng: với công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tinh thần tiếp tục cải tiến, đổi mới, làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, tăng thời lượng truyền hình và phát thanh trực tiếp, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII đã hoàn thành tốt chương trình đề ra với khối lượng lớn công việc, nhiều nội dung quan trọng, có việc mới, thực hiện lần đầu tiên, thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhân dân và cử tri cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt công tác chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với dự kiến về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII; đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của 3 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII, gồm Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Việc sửa đổi, bổ sung hai Nghị quyết nêu trên nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bổ sung và cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm, về việc tổ chức, phục vụ và hướng dẫn bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động lĩnh vực này; đồng thời, góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01.10.2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; đồng thời, thông qua Nghị quyết về việc thành lập mới, điều chỉnh và bổ sung tên gọi một số đơn vị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

(Văn phòng Quốc hội)