Thông báo nội dung phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

16/07/2013

Từ ngày 10-12/7/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 19 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 03 dự án Luật: Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cho ý kiến về Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị phê chuẩn việc thành lập mới, điều chỉnh và bổ sung tên gọi một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5 gửi các đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời tiếp thu chỉnh lý, dự kiến nội dung, thời gian của kỳ họp thứ 6 và thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm để chủ động phối hợp chuẩn bị.

        - Về 03 dự án Luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật phối hợp với các cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để thảo luận tại địa phương.

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Giao Thường trực Ủy ban quốc phòng và an ninh, Ủy ban pháp luật phối hợp với Bộ công thương tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Pháp lệnh, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

        - Về Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị phê chuẩn việc thành lập mới, điều chỉnh và bổ sung tên gọi một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban tư pháp, Ủy ban pháp luật phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

          - Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ban dân nguyện, Ủy ban pháp luật phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sau.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội. Giao Thường trực Ủy ban pháp luật phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau khi phiên họp này kết thúc, đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc chương trình phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến từ ngày 12-22/8/2013.

Chủ nhiệm

Đã ký

Nguyễn Hạnh Phúc

 

(Văn phòng Quốc hội)