Thông cáo Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 19 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Từ ngày 10-12/7/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 19 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 03 dự án Luật: Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cho ý kiến về Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị phê chuẩn việc thành lập mới, điều chỉnh và bổ sung tên gọi một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.