Thông báo nội dung phiên họp thứ 18 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

21/05/2013

 Từ ngày 14-16/5/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 18 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa III và 02 dự án Luật: Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung Điều   170 Luật doanh nghiệp; về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012; về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành; về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và dự thảo sửa đổi Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; nghe báo cáo tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và về việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 02 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

        - Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, chỉnh lý dự kiến chương trình chi tiết kỳ họp và chuẩn bị báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội quyết định tại phiên họp trù bị.

        - Về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Báo cáo để sớm gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

        - Về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý với phương án của Chính phủ về việc sử dụng một số khoản chi không hết và chưa sử dụng để giữ vững cân đối ngân sách nhà nước các cấp và thực hiện một số nội dung khác.

- Về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ từ nay đến năm 2014 áp dụng Điều 61 của Luật thi hành án dân sự; đồng thời nghiên cứu tổng kết sửa đổi điều này cho phù hợp với thực tế.

- Về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và dự thảo sửa đổi Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Đề án, dự thảo sửa đổi  Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sau.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện quy trình, thủ tục, các điều kiện để Quốc hội tiến hành công việc này đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

- Về việc xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với tờ trình của Văn phòng Quốc hội, đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam triển khai các bước tiếp theo để sớm thành lập Kênh truyền hình Quốc hội.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tập trung triển khai hoàn tất các công việc phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

 

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc.

(Văn phòng Quốc hội)