Thông cáo phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 18 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 18 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

 Từ ngày 14-16/5/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 18 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa III và 02 dự án Luật: Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung Điều   170 Luật doanh nghiệp; về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012; về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành; về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và dự thảo sửa đổi Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; nghe báo cáo tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và về việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội.