Thông báo nội dung phiên họp thứ 17 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

19/04/2013

Từ ngày 9-17/4/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 17 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 07 dự án Luật: Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật việc làm, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014; báo cáo của Đoàn giám sát, báo cáo bổ sung của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012; việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục tập hợp, tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc, giải trình thuyết phục các vấn đề mà nhân dân góp ý để báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.

        - Về 07 dự án Luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội tiếp thu hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Riêng đối với Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 để có thêm thời gian chuẩn bị.

        - Về Tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp đưa các nội dung của Tờ trình vào 02 dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

          - Về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

- Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và chuẩn bị báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

- Về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo tờ trình, nghị quyết để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

- Về giám sát việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Báo cáo và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

- Về việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

- Về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ban công tác đại biểu nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Dự kiến từ 14-17/5/2013).

(Văn phòng Quốc hội)