Thông cáo phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XIII

Từ ngày 09 đến ngày 17 tháng 4 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 17 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 17 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 9-17/4/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 17 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 07 dự án Luật: Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật việc làm, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014; báo cáo của Đoàn giám sát, báo cáo bổ sung của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012; việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.