Thông báo nội dung phiên họp thứ 15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

02/03/2013

Từ ngày 25-26/02/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 15 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về Luật phòng, chống khủng bố, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; cho ý kiến về tờ trình số 19/BC-CP ngày 15-01-2013 của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; về việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); về Đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về 02 dự án luật: Đối với dự án Luật phòng, chống khủng bố, đề nghị Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật, gửi tới các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thảo luận tại địa phương. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, đề nghị Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự án Luật, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên thứ 17 (tháng 04/2013).

        - Về Tờ trình số 19/BC-CP ngày 15-01-2013 của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các bộ Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đề nghị Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tới Chính phủ để triển khai thực hiện.

          - Về việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU): Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất về chủ trương Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) năm 2015. Giao Ủy ban đối ngoại của Quốc hội chuẩn bị các điều kiện, tiến hành công tác vận động đăng cai; sau khi Đại hội đồng IPU quyết định cho Quốc hội Việt Nam đăng cai, xây dựng kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo quốc gia, chuẩn bị nội dung và các công việc khác tổ chức hội nghị.

- Về Đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội: Đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh Đề án và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 417 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 17 (tháng 04/2013); giao Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết này.

- Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Đề nghị Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội phối hợp với Bộ công thương và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 17 (tháng 04/2013).

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất với việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan hữu quan chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 16 (dự kiến tháng 03/2013) và chương trình phiên họp thứ 17 (dự kiến tháng 04/2013).

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)