Thông cáo phiên họp thứ 15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Trong 2 ngày 25 và ngày 26 tháng 02 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 15 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 25-26/02/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 15 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về Luật phòng, chống khủng bố, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; cho ý kiến về tờ trình số 19/BC-CP ngày 15-01-2013 của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; về việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); về Đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.