Thông cáo Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 01 năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 14 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo của Văn phòng Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 14-16/01/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 14 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 05 dự án luật, bao gồm: Luật giáo dục quốc phòng, an ninh, Luật phòng, chống khủng bố, Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật và Nghị định quy định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam; thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến về Tờ trình số 08/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế và Tờ trình số 04/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước.