Thông báo của Văn phòng Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

20/12/2012

Từ ngày 11-14/12/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 13 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để đánh giá kết quả kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến lần 2 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự án Luật đất đai (sửa đổi), dự án Luật hòa giải cơ sở; cho ý kiến lần đầu về dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến về Tờ trình số 306/TTr-CP ngày 30/10/2012 của Chính phủ về việc đàm phán, ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí trên cơ sở Tờ trình số 340/TTr-CP của Chính phủ ngày 21/11/2012; về phân bổ 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường; thông qua Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội; cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 4 gửi các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan; tiếp tục hoàn thiện dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

        - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng tiến độ, có chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

          - Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban kinh tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo Luật đất đai trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trước khi công bố lấy ý kiến nhân dân. Đối với dự án Luật hòa giải cơ sở đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội tiếp tục hoàn thiện gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội để thảo luận tại địa phương, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5.

-: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban  pháp luật nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp tới.

- Về Tờ trình số 306/TTr-CP ngày 30-10-2012 của Chính phủ về việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật, Ủy ban đối ngoại phối hợp và chuẩn bị trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến một lần nữa trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí theo Tờ trình số 340/TTr-CP của Chính phủ ngày 21-11-2012. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp nghiên cứu cơ chế quản lý sử dụng số tiền để lại cho dầu khí năm 2014 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hôị tại phiên họp sau.

- Về phân bổ 2 chương trình mục tiêu quốc gia biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách chuẩn bị thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến Chính phủ để triển khai thực hiện.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh các văn bản trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban kinh tế phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

(Văn phòng Quốc hội)