Thông cáo phiên họp thứ 13 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 13 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo của Văn phòng Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 11-14/12/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 13 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để đánh giá kết quả kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến lần 2 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự án Luật đất đai (sửa đổi), dự án Luật hòa giải cơ sở; cho ý kiến lần đầu về dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến về Tờ trình số 306/TTr-CP ngày 30/10/2012 của Chính phủ về việc đàm phán, ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí trên cơ sở Tờ trình số 340/TTr-CP của Chính phủ ngày 21/11/2012; về phân bổ 2 chương trình mục tiêu quốc gia: Biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường; thông qua Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội; cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.