Thông báo nội dung phiên họp thứ 12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

25/10/2012

Từ ngày 5-9/10/2012 và 16-18/10/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 12 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); 04 dự án Luật, bao gồm: Luật hợp tác xã (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật việc làm, Luật Thủ đô, dự thảo Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; báo báo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012; Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015; thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở ý kiến đóng góp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

          - Về 04 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội, cơ quan soạn thảo phối hợp tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật gửi các vị đại biểu Quốc hội; đối với dự án Luật việc làm, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất chưa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị.

- Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết số 27/2012/QH13 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời, cụ thể hóa các quy định hiện hành của Hiến pháp và luật, đảm bảo tính khả thi của quy định về việc bỏ phiếu tín nhiệm trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, góp phần đưa các quy định này đi vào cuộc sống.

- Về Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; rút các dự án Luật hộ tịch, Luật đầu tư công, mua sắm công và Luật việc làm ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và dự kiến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu tổng quát đã đề ra.

- Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Chính phủ về quan điểm, nguyên tắc, một số cơ chế, chính sách, giải pháp và các số liệu dự toán tổng thu, tổng chi, bội chi và phương án phân bổ; đồng thời, đề nghị Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội những vấn đề sau: phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2013-2015; thời hạn điều chỉnh tiền lương và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

- Về báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tích cực khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

- Về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015 và việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chuẩn bị thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến Chính phủ.  

- Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo pháp lệnh trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành vào ngày 20/10/2012 -  ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân hữu quan chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII (khai mạc vào ngày 22/10/2012). 

(Văn phòng Quốc hội)