Thông cáo phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Trong các ngày 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18 tháng 10 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 12 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 5-9/10/2012 và 16-18/10/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 12 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); 04 dự án Luật, bao gồm: Luật hợp tác xã (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật việc làm, Luật Thủ đô, dự thảo Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; báo báo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012; Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015; thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.