Thông báo Nội dung phiên họp thứ 11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

26/09/2012

Từ ngày 12 - 19/9/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 11 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 7 dự án Luật, trong đó 02 dự án Luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 3 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi) và 5 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật hộ tịch; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; về kế hoạch kiểm toán năm 2013; về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và cho ý kiến về Báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp các cơ quan soạn thảo, tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, báo cáo...trình Quốc hội theo quy định; Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, nắm chắc tình hình thực tế để tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp, gửi công văn triệu tập kỳ họp đến các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt cho kỳ họp.

- Về 7 dự án luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật để gửi các đại biểu Quốc hội theo quy định. Riêng dự án Luật hộ tịch, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn; đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, đề nghị cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra tiếp tục hoàn thiện dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến một lần nữa tại phiên họp thứ 12 (tháng10/2012), trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4.

- Về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật, Tổ Biên tập tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo Đề án để Ban chỉ đạo đề án báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau đó sẽ tiếp tục hoàn chỉnh Đề án để Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

- Về kế hoạch kiểm toán năm 2013: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Tổng kiếm toán Nhà nước phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012 và kế hoạch kiểm toán năm 2013 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

- Về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban  tư pháp và các cơ quan hữu quan khác hoàn chỉnh các báo cáo gửi đến các vị đại biểu Quốc hội theo đúng quy định; đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục tiến hành tổng kết việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phục vụ việc chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi đạo luật này vào năm 2013.

- Về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này, hoàn chỉnh Báo cáo giám sát, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, gửi xin ý kiến bằng văn bản các đồng chí thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 12 (tháng 10/2012) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

 

 

(Văn phòng Quốc hội)