Thông cáo phiên họp thứ 11 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 11 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo Nội dung phiên họp thứ 11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 12 - 19/9/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 11 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 7 dự án Luật, trong đó 02 dự án Luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 3 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi) và 5 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật hộ tịch; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; về kế hoạch kiểm toán năm 2013; về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và cho ý kiến về Báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai.