Một số hình ảnh phiên họp thứ 39 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Ngày 25/4/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi chín. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp

 •  
  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Báo cáo
 đánh giá kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII và cho ý kiến về việc
chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII

   
 •  
  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp

   
 •  
  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  
  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp