Thông cáo phiên họp thứ 38 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 02 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 38 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.