Thông cáo phiên họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

08/01/2011

Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 01 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 37 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Uỷ ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các Ủy ban liên quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo Luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII, dự kiến tiến hành vào hạ tuần tháng 3 năm 2011 và giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện dự kiến chương trình để gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và dự kiến thành lập Hội đồng bầu cử trung ương. Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến vào ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sơ kết việc triển khai Kế hoạch số 900/UBTVQH11 thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

            Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị công phu dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban chỉ đạo và nhất trí cho rằng, công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua phù hợp với yêu cầu trọng tâm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, tạo sự bứt phá đối với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, phân tích những mặt được, chưa được, những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định rõ yêu cầu, định hướng và giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011-2020 và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban chỉ đạo sơ kết tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011; tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.

- Về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011: Trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cơ bản tán thành nguyên tắc phân bổ và yêu cầu bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, theo đó cần ưu tiên các dự án giao thông, thủy lợi cấp bách, các công trình y tế, giáo dục, nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển, vùng bão lũ và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011-2012; không bố trí vốn cho các dự án, công trình không đúng đối tượng, không đủ thủ tục đầu tư, chưa thật sự cấp bách, không hiệu quả. Điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình trong từng ngành, lĩnh vực thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý cho phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành; không chuyển nguồn vốn trái phiếu chính phủ chưa sử dụng hết sang năm sau.

- Về tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và yêu cầu việc xây dựng định mức cho các chương trình mục tiêu quốc gia phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, trên cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí, định mức quy định trong Quyết định 59/2010/TTg và Quyết định 60/2010/TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Đối với một số chương trình nếu chưa xây dựng định mức phân bổ cụ thể, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ, ngành có liên quan xây dựng định mức phân bổ cụ thể và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

(Văn phòng Quốc hội)