Thông cáo phiên họp thứ 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 01 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 37 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.