Thông cáo phiên họp thứ 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

19/09/2010

Từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 34 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám theo quy trình một kỳ họp, gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và dự thảo Nghị quyết về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, cho ý kiến 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, thông qua tại kỳ họp sau, gồm: Luật thủ đô; Luật kiểm toán độc lập; Luật tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật phòng, chống mua bán người. Đến nay, các dự án luật, dự thảo Nghị quyết đã được chuẩn  bị khá công phu, kỹ lưỡng, đủ điều kiện để trình Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật, nghị quyết đảm bảo chất lượng gửi đại biểu Quốc hội theo quy định và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám.  

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII và giao Văn phòng Quốc hội hoàn chỉnh dự kiến chương trình gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội cùng với giấy triệu tập kỳ họp. Đồng thời, đề nghị Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan khẩn trương, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để kỳ họp thứ tám thành công tốt đẹp. 

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc chuẩn bị báo cáo có chất lượng của Đoàn giám sát. Đồng thời, nhất trí với đánh giá của báo cáo và cho rằng, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, một chính sách kinh tế - xã hội đa mục tiêu, kết quả đạt được đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Đồng thời, gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tám cùng với báo cáo về nội dung này của Chính phủ.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo tổng kết bước 1 thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường: Việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại một số địa phương là bước thử nghiệm cần thiết, thích hợp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân. Tuy trong thời gian thí điểm đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng cũng còn những khó khăn, vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Đề nghị Chính phủ, Ủy ban pháp luật và các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định mức phân bổ ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015:

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chí và định mức phẩn bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách giai đoạn 2011-2015 trong Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ căn cứ nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội và các cân đối lớn của nền kinh tế giai đoạn 2011-2015… ban hành Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 để kịp cho việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011 trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ tám sắp tới. 

6. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba và dự Hội nghị tham vấn cấp Chủ tịch Quốc hội G20 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 31. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn tại hai nước và giao các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện việc chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công AIPA 31.

(Văn phòng Quốc hội)