Thông cáo phiên họp thứ 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 34 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.