Thông cáo phiên họp thứ 33 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.