Một số hình ảnh phiên họp thứ 32 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII ngày 20-7-2010

Ngày 20/7/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi hai

 •  
  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày
Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảy và cho ý kiến
về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảy và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp