Thông cáo phiên họp thứ 28 Ủy ban thường vụ Quc hội

10/02/2010

Sáng ngày 9 tháng 02 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 28 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ tư pháp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ, ngành hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2010 và nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011), theo đó, bổ sung vào Chương trình chính thức năm 2010 các dự án Luật đầu tư công; Luật thủ đô; Luật cơ yếu và các dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về công trình, dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về biểu thuế suất thuế tài nguyên. Điều chỉnh dự án Luật tiếp cận thông tin cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy và thông qua tại kỳ họp thứ tám; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám.

2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XII.

Sau khi xem xét Tờ trình của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cơ bản nhất trí với dự kiến bước đầu về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XII. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ bắt đầu từ 20-5 và kết thúc vào thượng tuần tháng 7-2010 để thông qua 11 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết; đồng thời, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; một số báo cáo giám sát chuyên đề; tổng  hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và một số vấn đề quan trọng khác…

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan khẩn trương, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để kỳ họp được tiến hành đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

(Văn phòng Quốc hội)