Một số hình ảnh phiên họp thứ 27 của UBTVQH khóa XII

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •