Thông cáo phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 24 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.