Thông cáo Phiên họp thứ hai mươi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 20 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.