Thông báo của Văn phòng Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

19/01/2013

Từ ngày 14-16/01/2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 14 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 05 dự án luật, bao gồm: Luật giáo dục quốc phòng, an ninh, Luật phòng, chống khủng bố, Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật và Nghị định quy định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam; thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến về Tờ trình số 08/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế và Tờ trình số 04/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

        - Về 03 dự án luật gồm Luật giáo dục quốc phòng, an ninh, Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi): Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo luật gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để thảo luận tại địa phương. Đối với dự án Luật đất đai (sửa đổi), đề nghị Ủy ban kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật và chuẩn bị,trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật này. Đối với dự án Luật phòng, chống khủng bố, đề nghị Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội, Bộ công an trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 15 (02/2013).

        - Về việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật và Nghị định quy định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành các nghị định trên. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội chuẩn bị thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để gửi đến Chính phủ.

          - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với Tờ trình số 08/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế; đồng ý về chủ trương đối với Tờ trình số 04/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước, đề nghị Chính phủ căn cứ vào chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, hàng năm giao cho Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính bố trí vốn đầu tư cho các dự án để đảm bảo phục vụ hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc

(Văn phòng Quốc hội)