Khai mạc phiên họp thứ 10 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII - Ngày 23 tháng 7 năm 2008

 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày báo cáo giải trình , tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật đa dạng sinh học

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Phiên họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp